Nadstavba bytového domu Ruppeldtova v Žiline

Naša spoločnosť vlastní všetky povalové priestory v podkroví 4 vchodového bytového domu s.č. 1293 na Ruppeldtovej ulici v Žiline o výmere 495,9 m2.                                     Tento bytový dom je posledným najrizikovejším, nezatepleným, najškaredším bytovým domom v okolí. Okrem toho strecha, vodovodné, kanalizačné a elektrické prípojky sú po 6O rokoch takmer v havarijnom stave. Silno skorodované potrubie môže už kedykoľvek prasknúť a prísť k vytopeniu. V prípade silnej búrky môže prísť aj k odtrhnutiu strechy  a následnému vytopeniu celého bytového domu a hlavne vrchných bytov. Týmito všetkými rizikami hodnota bytového domu je dnes na nízkej úrovni.

ZITOS chce tieto nevyužité priestory premeniť na bytové priestory a to plynulým pokračovaním jestvujúcej bytovej skladby a vybudovať v tomto podkroví 8 bytov. Zároveň ZITOS a jeho predchodcovia už prispeli za minulé obdobie do fond opráv takmer 10 tis. EUR a chce z ďalších vlastných prostriedkov vybudovať novú strechu na celom bytovom dome a zároveň prispieť na rekonštrukciu havarijného stavu tohoto bytového domu sumou cca 15 tis. EUR. ZITOS odovzdal zástupcom každého vchodu návrh zmluvy v ktorej sa k tomuto zaväzuje.  Týmto by sa hodnota bytového domu a kvalita bývania výrazne zvýšila.

Na 1.domovej schôdzi konanej 22.7.2016 sa zúčastnilo niekoľko vlastníkov a zastupujúci domovník pán Sakala s pánom Petre ako vlastník ZITOS, pán Špičák ako projektant predstavenej štúdie nadstavby za PROST Žilina, s.r.o.  a pán Marton ako vlastník stavebnej spoločnosti www.rajbyvania.sk s ktorými sme si prediskutovali klady a zápory momentálneho a budúceho stavu bytového domu, kde bolo všetkými prítomnými jednoznačne konštatované, že ponúknutá koncepcia ZITOSu je pre bytový dom potrebná a zároveň ponuka ZITOSu  pre bytový dom veľmi výhodná. Všetci prítomní si uvedomujú, že hroziace riziko treba čo najskôr odstrániť  a veria že aj ostatní vlastníci sú toho istého názoru a že tiež majú záujem na odvrátenie hroziaceho nebezpečia, nakoľko každý občan je povinný chrániť majetok v rámci spoločnej zodpovednosti.

Pri 2 domovej schôdzi dňa 22.9.2016 bolo v rámci členskej schôdze za prítomnosti správcu bytového domu v zastúpení predsedu družstva pána Saka bolo jednoznačne konštatované bez ďalších pripomienok k tejto zmluve, že nadstavba podľa tejto zmluvy bude značným prínosom pre nutnú revitalizáciu predmetného bytového domu.

Po úspešnom podpise zmluvy o nadstavbe väčšinou vlastníkov bytov, tak už na základe kladných vyjadrení ku štúdii od dotknutých organov mesta Žilina predložíme všetky potrebné doklady k územnému rozhodnutiu a následne k stavebnému povoleniu, aby mohlo byť začiatkom budúceho roka mohlo byť vydané stavebné rozhodnutie a teda začiatkom jari 2017 by sa mohlo prikročiť k zamýšľanej revitalizácii a nadstavbe. Samotné odkrývanie a výmena strechy by sa robili súčasne s montážou nadstavby so sendvičových panelov po jednotlivých vchodoch. Jeden vchod by sa mal stihnúť na hrubo cca do 15 dní teda 4 vchody x 15 = 60 dní čistej práce Kolaudácia by mala prebehnúť do 8 mesiacov.

 

Miroslav Petre, konateľ spoločnosti

Štúdia Ruppeldtova

Pre ďalšie info, popr zaslanie zmluvy píšte sem.

Oznamujeme všetkým vlastníkom Bytového domu Ruppeldtova 1293 že v dňoch 26.11-27.11.2016  sa konalo dôležité písomné hlasovanie

Hlasovania sa nezúčastnilo 11 vlastníkov a teda pre nezáujem týchto vlastníkov nebola schválená zmluva o nadstavbe a teda sa nebude môcť uskutočniť revitalizácia tejto bytovky.

Oznamujeme všetkým vlastníkom Bytového domu Ruppeldtova 1293 že v dňoch 14.11-15.1.2017  sa konalo písomné hlasovanie

______________________________________________________________

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás týmto na

schôdzu vlastníkov bytov a NP bytového domu

  1. Ruppeldta 1293 a Veľkej Okružnej 1293

ktorá sa bude konať

  1. marca 2017 o 18:15 hod (štvrtok)

v priestoroch Veľkej Okružnej 12, Žilina

 

Program schôdze

  • Otvorenie
  • Odsúhlasenie programu schôdze
  • Voľba zapisovateľa, skrutátora a overovateľov zápisnice
  • Informácia resp.  prerokovanie neúspešného písomného hlasovania o nadstavbe bytov v bytovom dome
  • Informácia resp. prerokovanie písomného hlasovania cenovej ponuky na odstránenie závad z revízií komínov vykonaných v bytovom dome
  • Rôzne
  • Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *